Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van www.oleel.nl besteden, is het mogelijk dat de informatie die op www.oleel.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Een bezoeker van www.oleel.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.oleel.nl opgeslagen informatie openbaar maken (ook niet via een eigen netwerk) of verveelvoudigen (ook niet via een eigen netwerk) zonder toestemming van de historische vereniging Ol Eel dan wel van de stichting Ol Eel die hun informatie via deze website hosten.

De historische vereniging O Eel en de Stichting Ol Eel kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.oleel.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De historische vereniging Ol Eel en de Stichting Ol Eel sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.oleel.nl , of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.oleel.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.oleel.nl verkregen is.