Privacyverklaring

Ingevolge het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de Historische Vereniging Ol Eel de plicht om u te informeren over het verwerken van persoonsgegevens. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens.

Cookies
Historische Vereniging Ol Eel registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij o.a. om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Historische Vereniging Ol Eel de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics.

Persoonsgegevens
Doordat u de website van Historische Vereniging Ol Eel bezoekt en/of van onze diensten gebruik maakt en/of gegevens aan Historische Vereniging Ol Eel verstrekt, komt Historische Vereniging Ol Eel in het bezit van uw (persoons)gegevens. Historische Vereniging Ol Eel verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, IBAN,  emailadres, bedrijfsnaam,  gegevens contactpersoon. Deze gegevens worden niet opgeslagen. Na het uitvoeren van de vragen/opm. worden deze gegevens binnen Ol Eel weer verwijderd.

Grondslag verwerkingsdoel
In de meeste gevallen is sprake van het geven van toestemming om de (persoons)gegevens te verwerken en/of is de verwerking ook noodzakelijk om de overeenkomst die we met u hebben uit te voeren. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld: het in rekening brengen van de contributies, het bezorgen van ons blad Kontakt , interne mail tussen de werkgroepen. Al deze gegevens worden binnen de Vereniging gebruikt en voor extern gebruik van die gegevens dient u ons vooraf toestemming te geven.

Derde partijen
Historische Vereniging Ol Eel is de verwerkingsverantwoordelijke van de verwerkte (persoons)gegevens. In sommige situaties is het noodzakelijk om de gegevens met derde partijen te delen. Daarbij valt te denken aan het uitgeven van boeken. Met die derde partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten. Hiermee wordt de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw (persoons)gegevens gewaarborgd en zoals eerder genoemd dienen wij hiervoor vooraf toestemming van U te vragen.

Bewaren van (persoons)gegevens
Historische Vereniging Ol Eel bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst of om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien sprake is van wettelijke en/of fiscale bewaartermijnen dan kunnen de gegevens langer of korter worden bewaard.

Foto’s.
De Historische Vereniging ontvangt van verschillende partijen foto’s over de historie van Eelde.
De foto’s worden bewaard binnen Ol Eel en sommige foto’s kunnen via de website gezien worden.
De foto’s worden ook gebruikt voor verschillende doeleinden zoals tentoonstellingen, boeken en bij publicaties in dag of weekbladen.
De persoonsgegevens worden daarbij steeds kritisch bekeken, daar de namen wel genoemd mogen worden van personen op de foto’s, maar wij van verdere identiteitsgegevens  ons moeten onthouden tenzij u daarvoor vooraf schriftelijke toestemming hebt gegeven.
Foto’s met meerdere personen geldt als materiaal voor journalistieke doeleinden en mogen altijd geplaatst worden (persvrijheid) met vermelding van de namen en foto’s met 1 persoon worden gezien als portretfoto’s en daarvoor geldt dat die alleen met persoonlijke gegevens weergegeven mogen worden na toestemming van het betreffende persoon.

Uw rechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u een aantal rechten. Zo hebt u bijvoorbeeld het recht op inzage, rectificatie en verwijderen van uw (persoons)gegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) kunt u meer informatie hierover vinden. Als u van deze rechten gebruik wilt maken dan kunt u contact met Historische Vereniging Ol Eel opnemen. Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u ons blad Kontakt of anderszins informatie van Historische Vereniging Ol Eel ontvangt dan kunt u er op elk moment voor kiezen om u af te melden en uw gegevens van de mailinglijst te laten verwijderen. U moet dat dan natuurlijk wel even aan Historische Vereniging Ol Eel laten weten.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Historische Vereniging Ol Eel neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft zowel organisatorisch als technisch passende maatregelen getroffen om inbreuken op de beveiliging tegen te gaan.
Zo worden de gegevens van leden ingevoerd in een stand alone softwarepakket PC leden en bij opzegging worden ze verwijderd. Dit pakket wordt alleen door de penningmeester gebruikt op zijn woonadres en van de database wordt regelmatig een back-up gemaakt.
Ook worden de naw gegevens van de leden gebruikt voor een bezorgingslijst van Kontakt. Dit bestand voor wordt door 1 persoon thuis gebruikt en ook daarvan wordt regelmatig een back-up gemaakt.
Van de back-ups wordt aan het eind van het jaar een extra back-up gemaakt die wordt opgeborgen in een kluis van de Historische Vereniging.
Als u ondanks de getroffen maatregelen de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Nieuwe ontwikkelingen
Historische Vereniging Ol Eel behoudt zich het recht voor om de tekst van deze privacyverklaring aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen, waaronder begrepen nieuwe wet- en regelgeving. Raadpleeg deze tekst daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Vragen, gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Heeft u vragen over ons privacy beleid, over uw privacy, of wilt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of (laten) verwijderen? Neemt u dan contact op met Historische Vereniging Ol Eel door een email te sturen naar  of door te bellen met 050-3090874 (woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.